Hizmetlerimiz


Yükleme ve Tahliye Gözetimi

Müşteri tarafından talep edilen hizmet doğrultusunda; Operasyonun yönetilmesi (Süper Kargo Hizmeti), Kargo istif planının teknolojik altyapı ile hazırlanması ve uygunluğunun izlenmesi, Operasyonun herhangi bir aşamasında meydana gelen hasar ve olayların yerinde tespit edilerek raporlanması, Yük uygunluğunun kontrolü, Yük sayımının yapılması.Yük Sabitleme Gözetimi ve Sertifikalandırılması

Bakanlıklarca yetkilendirilen, minimum 120 saat eğitim alan, uzman, dinamik gözetmenlerimiz ile IMO tarafından belirlenen ve Türk otoriteleri tarafından kabul görmüş IMDG Code, CTU Code, CSS, CSC kurallarına uygun sabitlemenin yapıldığının fotoğraflanarak tespiti, detaylı rapor hazırlanması ve uluslararası standartlara uygun formatta sertifikalandırılması.Görsel Hasar Gözetimi

Yükleme, nakliye, boşaltma öncesi/sırası/sonrası meydana gelen herhangi bir görsel hasarın tespitinin yapılarak fotoğraflanması ve detaylı dokümanlarla gözetim raporu hazırlanması.Konteyner Gözetimi

Konteynerin IMO tarafından belirlenmiş CSS, CSC kurallarına uygun olduğunun kontrolü, fotoğraflanması ve raporlanması.


Yat Kıymet Gözetimi

Yat alım/satım işlemleri sırasında, teknenin fiziki durumunun tespit edilerek piyasa rayiç bedelinin saptanması ve ayni zamanda tekne özelliklerine uygun seyir, emniyet cihazları ve yardımcı ekip ve ekipmanlarının demirbaş listelerinin hazırlanması.Gemi Ambar Gözetimi

Yükleme öncesi gemi ambar ya da ambarlarının fiziki durum tespiti, yükün kimyasal veya fiziki özelliklerine uygun temizlik ve formda olup olmadığının kontrolü, gemi kusurlarının tespit edilerek yükün hasar görmesinin engellenmesi, su sızdırmazlık testleri yapılarak kapak kondisyon durumlarının tespit edilerek raporlandırılması.Sayım (Tally) Gözetimi

Tahliye ve yükleme operasyonlarında yüklerin paket listesi ile karşılaştırılması, tonajlarının liman kantar sonuçlarıyla karşılaştırılması, tüm bilgilerin ve ambar durumunun günlük olarak raporlanması.Yakıt (Bunker) Gözetimi

Gemi kiralama ve iade faaliyetlerinde yüksek maliyetlere sahip yakıt giderlerinin düşürülmesini amaçlayan standartlara uygun yakıt ölçüm faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi.Ağırlık (Draft) Gözetimi

Yükün yüklenmesinden ve ya boşaltılmasından önce ve sonra söz konusu yükün ağırlığının hesaplanması için ölçümlerin yapılarak sonuçlarının raporlanması.